Leczenie respiratorem w domu

W ramach kontraktu z NFZ realizujemy świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie.

Zespół długoterminowej opieki domowej realizuje opiekę nad pacjentami z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne maski, ustniki), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej.

Pacjenci kwalifikowani do wentylacji domowej nie wymagają już hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, ale wymagającą stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do obowiązków zespołu medycznego należy zapewnienie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

Pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w zakresie opieki zespołu medycznego uzależniony jest od metody oraz czasu wentylacji.

Dodatkowo pakiet świadczeń obejmuje:

 • zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię w warunkach domowych;
 • zapewnienie niezbędnego sprzętu medycznego i pomocniczego do wentylacji mechanicznej.

Co oferujemy?

 1. Regularne wizyty personelu medycznego (częstotliwość uzależniona od rodzaju i czasu wentylacji – wyszczególniona w tabeli)
przenośny koncentrator tlenu wynajem

Uwaga: W przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończonego 18-go roku życia bez względu na czas wentylacji obowiązuje harmonogram wizyt jak dla pacjentów wentylowanych powyżej 16 godzin.

koncentrator tlenu wynajem

W ramach kontraktu z NFZ realizujemy świadczenia zespołu wentylacji domowej w województwach: zachodnio-pomorskim (pacjenci dziecięcy i dorośli), kujawsko-pomorskim (pacjenci dziecięcy), warmińsko-mazurskim (pacjenci dziecięcy i dorośli), mazowieckim (pacjenci dziecięcy i dorośli), lubelskim (pacjenci dziecięcy i dorośli), śląskim (pacjenci dziecięcy i dorośli), małopolskim (pacjenci i dorośli), wielkopolskim (pacjenci dorośli), podlaskim (pacjenci dorośli)

koncentrator tlenu poznań wypożyczalnia

2. Niezbędny sprzęt medyczny:

 • Respirator
 • Pulsoksymetr
 • Ssak
 • Koncentrator tlenu

3. Materiały jednorazowe dostarczane regularnie do domu pacjenta:

 • Maski/ rurki tracheostomijne
 • Cewniki do odsysania dróg oddechowych
 • Filtry oddechowe
 • Łączniki
 • Obwody
 • Materiały opatrunkowe

4. Szkolenie dla lekarzy i rodziny pacjenta w zakresie obsługi sprzętu

Kto może skorzystać z programu wentylacji domowej:

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, dla których spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1. Zakończone i udokumentowane zostało u nich leczenie przyczynowe,
2. Są w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja).

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
 • tlenoterapii,
 • dodatkowej terapii ruchowej.

Świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

 • opieka lekarza POZ,
 • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia stomatologiczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.